Tiền Xét nghiệm - Bệnh viện Hùng Vương

Tiền Xét nghiệm - Bệnh viện Hùng Vương

Tiền Xét nghiệm - Bệnh viện Hùng Vương

Tiền Xét nghiệm - Bệnh viện Hùng Vương

Tiền Xét nghiệm - Bệnh viện Hùng Vương
Tiền Xét nghiệm - Bệnh viện Hùng Vương

Tiền Xét nghiệm

STT TÊN DỊCH VỤ ĐVT  GIÁ
THU PHÍ 
 GIÁ BHYT   GIÁ
DỊCH VỤ 
 GIÁ
NƯỚC NGOÀI 
1 VS015 Lọc rửa tinh trùng lần            938,000                      -           1,100,000                    1,320,000
2 VS017 SIM Lần                7,000                7,000                7,000                           8,400
3 VS019 Trữ phôi đông lần                      -                        -           1,850,000                    2,220,000
4 VS020 Save_7 lần              55,000              55,000              55,000                         66,000
5 VS023 Save_6 Ống            150,000                      -              150,000                       180,000
6 VS024 Tinh dịch đồ Lần            316,000            316,000            350,000                       420,000
7 VS026 Save_1 lần            176,000            176,000            176,000                       211,200
8 VS029 Save_4 Lần            240,000                      -              240,000                       288,000
9 VS030 Save_3 Lần            370,000                      -              370,000                       444,000
10 VS031 Lọ Lần              10,000                      -                10,000                         12,000
11 VS033 TMS lần            200,000                      -              200,000                       240,000
12 ONG001 Save_2 ống              50,000              50,000              50,000                         60,000
13 VS040 Đông tinh trùng ( Lấy từ người khác ) lần                      -                        -              600,000                       720,000
14 LUU002 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 1 năm                      -                        -           2,000,000                    2,400,000
15 TIE002 Tiền ống Sonde intra uterine avec mandrin ống                      -                        -              154,000                       184,800
16 TRU001 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 1) một năm                      -                        -           4,500,000                    5,400,000
17 TRU002 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 2) một năm                      -                        -           6,000,000                    7,200,000
18 TRU003 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 3) một năm                      -                        -           7,500,000                    9,000,000
19 TRU004 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 4) một năm                      -                        -           9,000,000                  10,800,000
20 TRU0010 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 5) một năm                      -                        -         10,500,000                  12,600,000
21 VS046 Đông tinh trùng ( 1 lần đông) lần                      -                        -              500,000                       600,000
22 LUU004 Lưu trữ phôi tính theo tháng tháng                      -                        -              100,000                       120,000
23 TRU010 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 6) một năm                      -                        -         12,000,000                  14,400,000
24 TRU011 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 7) một năm                      -                        -         13,500,000                  16,200,000
25 TRU012 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 8) một năm                      -                        -         15,000,000                  18,000,000
26 TRU015 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 9) một năm                      -                        -         16,500,000                  19,800,000
27 TRU016 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 10 ) một năm                      -                        -         18,000,000                  21,600,000
28 LUU005 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm) top tiếp theo năm                      -                        -              500,000                       600,000
29 LUU006 Gia hạn lưu trữ tinh trùng ( 1 năm ) lần                      -                        -           2,400,000                    2,880,000
30 LUU0010 Lưu trữ tinh trùng ca                      -                        -              500,000                       600,000
31 TRU020 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 11) một năm                      -                        -         19,500,000                  23,400,000
32 TRU022 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 12) một năm                      -                        -         21,000,000                  25,200,000
33 TRU023 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 13) một năm                      -                        -         22,500,000                  27,000,000
34 TRU024 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 14) một năm                      -                        -         24,000,000                  28,800,000
35 TRU025 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 15) một năm                      -                        -         25,500,000                  30,600,000
36 TRU026 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 16) một năm                      -                        -         27,000,000                  32,400,000
37 TRU027 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 17) một năm                      -                        -         28,500,000                  34,200,000
38 TRU028 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 18) một năm                      -                        -         30,000,000                  36,000,000
39 TRU029 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 19) một năm                      -                        -         31,500,000                  37,800,000
40 TRU030 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 20) một năm                      -                        -         33,000,000                  39,600,000
41 XN211 Đông tinh trùng số lượng rất ít lần                      -                        -           5,000,000                    6,000,000
42 XN212 Đông thêm một cọng rạ straw trữ đông tinh trùng số lượng rất ít lần                      -                        -           1,500,000                    1,800,000
43 XN214 Đông tinh trùng bình thường lần                      -                        -           1,500,000                    1,800,000
44 LUU007 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 2 năm                      -                        -           2,500,000                    3,000,000
45 LUU008 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 3 năm                      -                        -           3,000,000                    3,600,000
46 LUU009 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 4 năm                      -                        -           3,500,000                    4,200,000
47 LUU011 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 5 năm                      -                        -           4,000,000                    4,800,000
48 LUU012 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 6 năm                      -                        -           4,500,000                    5,400,000
49 LUU013 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 7 năm                      -                        -           5,000,000                    6,000,000
50 LUU014 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 8 năm                      -                        -           5,500,000                    6,600,000
51 LUU015 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 9 năm                      -                        -           6,000,000                    7,200,000
52 LUU016 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 10 năm                      -                        -           6,500,000                    7,800,000
53 LUU017 Gia hạn lưu trữ tinh trùng (3 tháng) lần                      -                        -              800,000                       960,000
54 LUU018 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 11 năm                      -                        -           7,000,000                    8,400,000
55 LUU019 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 12 năm                      -                        -           7,500,000                    9,000,000
56 LUU020 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 13 năm                      -                        -           8,000,000                    9,600,000
57 LUU021 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 14 năm                      -                        -           8,500,000                  10,200,000
58 LUU022 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 15 năm                      -                        -           9,000,000                  10,800,000
59 LUU023 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 16 năm                      -                        -           9,500,000                  11,400,000
60 LUU024 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 17 năm                      -                        -         10,000,000                  12,000,000
61 LUU025 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 18 năm                      -                        -         10,500,000                  12,600,000
62 XN001 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] lần              91,600              91,600            160,000                       192,000
63 XN006 Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] lần              86,200              86,200            120,000                       144,000
64 XN002 Định lượng Acid Uric [Máu] lần              21,500              21,500              35,000                         42,000
65 XN004 Định lượng Albumin [Máu] lần              21,500              21,500              35,000                         42,000
66 VS007 LH-FSH-PROLACTIN-EST-TESTOS LẦN            411,500            411,500            860,000                    1,032,000
67 XN007 Đo Bilirubin qua da [Nhi] lần                      -                        -                40,000                         48,000
68 XN008 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] lần              21,500              21,500              35,000                         42,000
69 XN012 Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu] lần            139,000            139,000            200,000                       240,000
70 XN022 Định lượng CRP lần              53,800              53,800            100,000                       120,000
71 XN025 Định lượng Creatinin [Máu] lần              21,500              21,500              35,000                         42,000
72 XN026 Định lượng cholesterol toàn phần (Máu) lần              26,900              26,900              40,000                         48,000
73 XN029 Dịch não tủy (sinh hóa, tế bào, Pandy) lần                8,500                8,500            100,000                       120,000
74 XN035 Định lượng Glucose [Máu] , [bất kỳ] lần              21,500              21,500              35,000                         42,000
75 XN037 Định lượng Estradiol [Máu] lần              80,800              80,800            140,000                       168,000
76 XN039 Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động lần            102,000            102,000            120,000                       144,000
77 XN040 Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Máu] lần              80,800              80,800            220,000                       264,000
78 XN041 Định lượng Globulin [Máu] lần              21,500                      -                        -                           25,800
79 XN044 HBsAg miễn dịch tự động lần              74,700              74,700            100,000                       120,000
80 XN045 HBeAg miễn dịch tự động Lần              95,500              95,500            150,000                       180,000
81 XN047 Định lượng HDL - C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] lần              26,900              26,900              40,000                         48,000
82 XN048 HbF (Aptest) lần                6,000                      -                20,000                         24,000
83 XN051 Huyết đồ (bằng máy đếm laser) lần              69,300              69,300            130,000                       156,000
84 XN060 Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Máu] lần              80,800              80,800            170,000                       204,000
85 XN061 Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] lần              26,900              26,900              40,000                         48,000
86 XN065 Thời gian máu đông lần              12,600              12,600              12,500                         15,000
87 XN067 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) lần              23,100              23,100              35,000                         42,000
88 XN074 Vi khuẩn nhuộm soi lần              68,000              68,000            100,000                       120,000
89 XN076 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [10 thông số] lần              27,400              27,400              50,000                         60,000
90 XN078 Phết gèn lần              10,000              10,000              10,000                         12,000
91 XN079 Phosphataze kiềm (P.A) lần              21,500              21,500              22,000                         26,400
92 XN080 Phản ứng chéo hồng cầu lắng lần              40,000                      -                40,000                         48,000
93 XN081 Định lượng Progesteron [Máu] lần              80,800              80,800            120,000                       144,000
94 XN082 Định lượng Prolactin [Máu] lần              75,400              75,400            150,000                       180,000
95 XN083 Định lượng Protein toàn phần [Máu] lần              21,500              21,500              35,000                         42,000
96 XN085 Định lượng Protein (Niệu 24h) lần              13,900              13,900            100,000                       120,000
97 XN087 Rửa tinh trùng lần                      -                        -              200,000                       240,000
98 XN088 Phản ứng Rivalta [dịch] lần                8,500                8,500              40,000                         48,000
99 XN089 SGOT-SGPT lần              43,000              43,000              60,000                         72,000
100 XN090 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] lần              21,500              21,500              30,000                         36,000
101 XN092 Soi tươi tìm ký sinh trùng ( đường ruột, ngoài đường ruột) lần              41,700              41,700              60,000                         72,000
102 XN096 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động lần              40,400              40,400              80,000                         96,000
103 XN100 Triple test lần                      -                        -              450,000                       540,000
104 XN103 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động lần              63,500              63,500            100,000                       120,000
105 XN105 PT + APTT+ Fib ( PT+TCK+FIB) lần            206,000                      -                     100                              120
106 XN108 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] lần              59,200              59,200            120,000                       144,000
107 XN109 Định lượng Urê máu [Máu] lần              21,500              21,500              35,000                         42,000
108 XN113 HPV genotype PCR hệ thống tự động lần         1,064,000         1,064,000            660,000                       792,000
109 XN116 Định lượng Testosterol [Máu] lần              93,700              93,700            180,000                       216,000
110 GOI01 HIV - HBsAg - BW lần            357,378                      -                     100                              120
111 XN121 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] lần              21,500              21,500              35,000                         42,000
112 XN122 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) lần              15,200              15,200              23,500                         28,200
113 XN127 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] lần              64,600              64,600            120,000                       144,000
114 XN139 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser lần              46,200              46,200            120,000                       144,000
115 CAN001 Cặn Addis lần              43,100              43,100              50,000                         60,000
116 DOK001 Xét nghiệm khí máu lần            215,000            215,000                      -                         258,000
117 XN146 Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] lần              21,500                      -                21,500                         25,800
118 FIS001 FISH chẩn đoán NST 13, 18, 21, XY (Chẩn đoán trước sinh) lần         3,329,000         3,329,000   
         3,400,000
                   4,080,000
119 NHI001 Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype) máu ngoại vi lần            689,000            689,000            710,000                       852,000
120 ION001 Định lượng Mg [Máu] lần              32,300              32,300              55,000                         66,000
121 PHA002 Phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng globulin người ( KT Scangel/Gelcard trên máy bán tự động/tự động) lần              74,800              74,800              72,600                         87,120
122 DUO001 Định lượng Glucose máu (lúc đói) lần              21,500              21,500              30,000                         36,000
123 SOI004 Soi có nhuộm tiêu bản - Ngoại viện lần                      -                        -                66,000                         79,200
124 DUO002 Định lượng Glucose máu (sau ăn 2 giờ) lần              21,500              21,500              30,000                         36,000
125 HBA001 Định lượng HbA1c [Máu] lần            101,000            101,000            120,000                       144,000
126 TON001 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser [Nhi] lần              46,200              46,200              90,000                       108,000
127 PRO001 Định lượng Pro-calcitonin [Máu] lần            398,000            398,000            430,000                       516,000
128 XN287 CMV IgG miễn dịch tự động lần            113,000            113,000            170,000                       204,000
129 XN288 CMV IgM miễn dịch tự động lần            130,000            130,000            170,000                       204,000
130 CHA003 Toxoplasma IgM miễn dịch tự động lần            119,000            119,000            170,000                       204,000
131 CHA004 Toxoplasma IgG miễn dịch tự động lần            119,000            119,000            170,000                       204,000
132 CHA005 Rubella virus IgM miễn dịch tự động lần            143,000            143,000            160,000                       192,000
133 CHA006 Rubella virus IgG miễn dịch tự động lần            119,000            119,000            160,000                       192,000
134 ANT003 HCV Ab miễn dịch tự động lần            119,000            119,000            160,000                       192,000
135 FER001 Định lượng Ferritin [Máu] lần              80,800              80,800            120,000                       144,000
136 XN286 Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] [CSYT khác]1 lần            140,000                      -                        -                                  -  
137 KHA018 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) lần              36,900              36,900              50,000                         60,000
138 DIE006 Điện di huyết sắc tố lần            358,000            358,000            375,000                       450,000
139 CHA008 HSV 1+2 IgM miễn dịch tự động lần            154,000            154,000            250,000                       300,000
140 CHA009 HSV 1+2 IgG miễn dịch tự động lần            154,000            154,000            250,000                       300,000
141 PHI001 Phí thu cho một chu kỳ theo dõi vô sinh chu kỳ            400,000                      -              400,000                       480,000
142 SGO001 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Lần              21,500              21,500              30,000                         36,000
143 CRE001 Định lượng Creatinin [Niệu] Lần              16,100              16,100              50,000                         60,000
144 XNHS A / G lần              35,000                      -                35,000                         42,000
145 FIS002 FISH SRY lần                      -                        -           2,000,000                    2,400,000
146 FIS003 FISH chẩn đoán hội chứng De George lần                      -                        -           1,500,000                    1,800,000
147 URE001 Định lượng Urê (niệu) lần              16,100                      -                22,000                         26,400
148 NUO003 Nước tiểu 13 thông số lần              45,000                      -              100,000                       120,000
149 XN148 Định lượng AMH (Anti- Mullerian Hormone) [Máu] lần                      -                        -              820,000                       984,000
150 MLPA MLPA tầm soát 21 microdeletion ( ối, máu,nhau ) lần         1,200,000                      -           1,200,000                    1,440,000
151 HTH Huyết thống ( ối, máu, nhau ) lần         6,000,000                      -           6,000,000                    7,200,000
152 QF QF - PCR ( ối, máu, nhau) lần                      -                        -           2,000,000                    2,400,000
153 TOR TORCH (Trọn bộ) lần                      -                        -           2,600,000                    3,120,000
154 GOIXN1 HbeAg + SGOT + SGPT + BILIRUBIN lần            161,400                      -                     100                              120
155 GOI2 Huyết đồ + PT + APTT + FIB lần            275,300                      -                     100                              120
156 XN1009 Nghiệm pháp coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) lần              80,800              80,800            100,000                       120,000
157 GPB014 Tế bào học dịch rửa ổ bụng lần            159,000            159,000            350,000                       420,000
158 GPB015 Chọc hút kim nhỏ mô mềm lần            258,000            258,000            240,000                       288,000
159 DOUB01 Double test lần                      -                        -              420,000                       504,000
160 ĐLTRY Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] lần              26,900              26,900              40,000                         48,000
161 XN10010 Định nhóm máu hệ ABO, RH(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) lần              86,600              86,600            110,000                       132,000
162 XN149 Định lượng Protein (dịch chọc dò) lần              21,500              21,500              35,000                         42,000
163 XN153 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) lần              80,800              80,800            100,000                       120,000
164 XN154 Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối 22oC (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) lần              68,000              68,000              66,000                         79,200
165 XN155 Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22oC (Kỹ thuật ống nghiệm) lần              28,800              28,800              28,000                         33,600
166 LUU003 Lưu trữ phôi > 2straw tháng                      -                        -           2,000,000                    2,400,000
167 HM02 Nuôi phôi blastocyst (Ngày 5) lần                      -                        -           3,000,000                    3,600,000
168 XN157 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) lần              39,100              39,100              50,000                         60,000
169 XN158 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu (Khi truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu) lần              23,100              23,100              22,400                         26,880
170 XN160 Định nhóm máu tại giường trước truyền máu (Khi truyền chế phẩm huyết tương, khối tiểu cầu) lần              20,700              20,700              20,100                         24,120
171 G6PDM Định lượng G6PD (PP miễn dịch huỳnh quang - Perkin Elmer ) lần              80,800              80,800              80,800                         96,960
172 TSHN Định lượng TSH nhi ( PP miễn dịch huỳnh quang - Perkin Elmer ) lần                      -                        -                70,000                         84,000
173 DOG6 Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) [Máu] lần              80,800              80,800            160,000                       192,000
174 XN161 Treponema Pallidum miễn dịch tự động lần              87,100              87,100            290,000                       348,000
175 XN162 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g Glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén lần            160,000            160,000            160,000                       192,000
176 XN163 Định lượng D-Dimer lần            253,000            253,000            300,000                       360,000
177 XN164 Phát hiện kháng đông lupus (LAC/ LA screen: Lupus Anticoagulant screen) lần            244,000            244,000            237,000                       284,400
178 XN165 Khẳng định kháng đông lupus (LAC/ LA confirm: Lupus Anticoagulant confirm) lần            244,000            244,000            237,000                       284,400
179 XN169 Định lượng HE 4 lần            300,000                      -              340,000                       408,000
180 XN171 Định lượng yếu tố kháng tân tạo mạch máu (sFlt-1-solube FMS like tyrosinkinase-1) lần            731,000            731,000            740,000                       888,000
181 XN172 Chlamydia Real-time PCR lần            734,000            734,000            765,000                      918,000
182 XN174 HIV khẳng định lần            175,000            175,000            250,000                       300,000
183 XN175 CMV Real-time PCR lần            734,000            734,000            750,000                       900,000
184 XN176 HSV Real-time PCR lần            734,000            734,000            720,000                       864,000
185 XN177 EBV Real-time PCR lần            734,000            734,000            750,000                       900,000
186 XN178 Vi khuẩn Real-time PCR lần            734,000            734,000            734,000                       880,800
187 XN180 Test nhanh phát hiện kháng thể kháng lao (IgM/IgG) lần              80,000                      -              120,000                       144,000
188 TR02 Trữ mô tinh hoàn ca                      -                        -           1,500,000                    1,800,000
189 TRU01 Gia hạn trữ mô tinh hoàn ca                      -                        -           1,200,000                    1,440,000
190 KARYO Công thức nhiễm sắc thể (NST) từ tế bào Ối lần         1,193,000         1,193,000         2,600,000                    3,120,000
191 DITR 1 CMV/EBV/HHV6 (mỗi loại) lần                      -                        -              750,000                       840,000
192 DITR 3 GBS lần                      -                        -              500,000                       600,000
193 DITR 4 HBV đo tải lượng Real-time PCR lần            664,000            664,000            714,000                       856,800
194 DITR 5 Alpha Thalassemie lần                      -                        -           1,300,000                    1,560,000
195 DITR 6 Beta Thalassemie lần                      -                        -           1,300,000                    1,560,000
196 DITR 7 Alpha Thalassemie + Beta Thalassemie lần                      -                        -           2,400,000                    2,880,000
197 DITR 8 AZF realtime lần                      -                        -           1,000,000                    1,200,000
198 DITR 9 AZF mở rộng lần                      -                        -           1,600,000                    1,920,000
199 DITR10 Bob prenatal lần                      -                        -           4,500,000                    5,400,000
200 XN182 Dengue virus NS1Ag test nhanh lần            130,000            130,000            200,000                       240,000
201 XN183 Xét nghiệm kháng thể kháng Dengue IgG và IgM lần            130,000            130,000            160,000                       192,000
202 XN184 Xét nghiệm kháng thể bất thường (Khối hồng cầu thể tích 100 ml) lần                6,800                      -                  6,800                           8,160
203 XN185 Xét nghiệm NAT (Khối hồng cầu thể tích 100 ml) lần              84,000                      -                84,000                       100,800
204 XN186 Xét nghiệm kháng thể bất thường (Khối hồng cầu thể tích 150 ml) lần              10,200                      -                10,200                         12,240
205 XN187 Xét nghiệm NAT (Khối hồng cầu thể tích 150 ml) lần            126,000                      -              126,000                       151,200
206 XN188 Định lượng Calci ion hóa [Máu] lần              16,100              16,100              60,000                         72,000
207 XN189 Điện giải đồ (Na,K,Cl) [Máu] lần              29,000              29,000            150,000                       180,000
208 XN190 Đường máu mao mạch [Bất kỳ] lần              15,200              15,200              24,000                         28,800
209 XN191 Đường máu mao mạch [Lúc đói] lần              15,200              15,200              24,000                         28,800
210 XN192 Phát hiện gene bệnh Hemophilia (bằng kỹ thuật PCR-PFLP) lần         1,064,000         1,064,000         1,050,000                    1,260,000
211 XN194 Xét nghiệm đột biến gen thalassemia bằng kỹ thuật PCR lần            592,000            592,000            584,000                       700,800
212 MOI09 Định nhóm máu tại giường lần              39,100              39,100              38,000                         45,600
213 MOI123 Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học lần            159,000            159,000            147,000                       176,400
214 MOI131 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) lần              31,100              31,100              50,000                         60,000
215 MOI153 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu lần              23,100              23,100              20,100                         24,120
216 MOI160 Định lượng Calci toàn phần [Máu] lần              12,900              12,900              50,000                         60,000
217 MOI171 Định lượng Glucose [Dịch] lần              12,900              12,900              35,000                         42,000
218 MOI172 Phản ứng Pandy [dịch] lần                8,500                8,500              45,000                         54,000
219 MOI173 Định lượng Protein [Dịch] lần              10,700              10,700              35,000                         42,000
220 MOI178 Định lượng Creatinin [Dịch] lần              21,500              21,500              35,000                         42,000
221 MOI179 Định lượng Glucose (dịch chọc dò) lần              12,900              12,900              35,000                         42,000
222 MOI182 Định lượng Urê (dịch) lần              21,500              21,500              21,200                         25,440
223 MOI188 HBeAg miễn dịch bán tự động lần              95,500              95,500            150,000                       180,000
224 MOI198 Rubella virus Real-time PCR lần            734,000            734,000            816,000                       979,200
225 MOI199 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi lần              38,200              38,200              36,800                         44,160
226 MOI200 Trứng giun, sán soi tươi lần                      -                        -                40,200                         48,240
227 MOI212 chọc hút kim nhỏ các hạch lần            258,000            258,000            238,000                       285,600
228 XN223 Xét nghiệm BRCA lần                      -                        -           4,174,000                    5,008,800
229 XN195 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động lần            297,000            297,000            400,000                       480,000
230 XN196 Vi khuẩn kháng thuốc hệ thống tự động lần            196,000            196,000            210,000                       252,000
231 XN200 Định lượng yếu tố tân tạo mạch máu (PLGF – Placental Growth Factor) - Tầm soát tiền sản giật lần            731,000            731,000            800,000                       960,000
232 DOUB02 Double test tầm soát tiền sản giật cơ bản lần                      -                        -              470,000                       564,000
233 XN213 Sinh thiết tinh hoàn, mào tinh ngoại viện + xử lý mẫu lần                      -                        -           1,500,000                    1,800,000
234 XN215 Định lượng 17 - OHP lần                      -                        -              114,000                       136,800
235 XN216 Định lượng TGAL lần                      -                        -              138,000                       165,600
236 XN217 Định lượng Phenylalanine lần                      -                        -                72,000                         86,400
237 XN218 Định lượng IRT lần                      -                        -              107,000                       128,400
238 XN219 Định lượng BTD lần                      -                        -                83,000                         99,600
239 XN220 Xét nghiệm PGT-A lần                      -                        -           8,015,000                    9,618,000
240 XN221 Xét nghiệm PGT-A + PGT-M lần                      -                        -         15,205,000                  18,246,000
241 XN222 Xét nghiệm NIPT lần                      -                        -           6,555,000                    7,866,000
242 XN224 Xét nghiệm CARRIER lần                      -                        -           4,699,000                    5,638,800
243 XN225 Xét nghiệm CES lần                      -                        -         11,006,000                  13,207,200
244 TRU031 Trữ lạnh phôi, noãn (Phôi dư) lần                      -                        -           2,500,000                    3,000,000
245 XN227 Ceton [Máu] lần                      -                        -                30,000                         36,000
246 DUO004 Đường máu mao mạch [Sau ăn 2 giờ] lần              15,200              15,200              24,000                         28,800
247 XN228 Định lượng Protein (niệu) [bất kỳ] lần              13,900              13,900            100,000                       120,000
248 XN230 HIV Ag/Ab test nhanh lần              98,200                      -              150,000                       180,000
249 XN231 Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) lần              40,400              40,400              42,000                         50,400
250 XN232 Xét nghiệm đếm tế bào trong dịch não tủy lần                      -                        -                45,000                         54,000
251 XN233 Xét nghiệm tế bào học nhúng dịch tuyến vú lần                      -                        -              550,000                       660,000
252 DTR001 Công thức nhiễm sắc thể (NST) từ tế bào Nhau lần                      -                        -           2,600,000                    3,120,000
253 DTR002 HHV6 Real-time PCR lần                      -                        -              750,000                       900,000
254 DTR003 Toxoplasma Real-time PCR lần                      -                        -              750,000                       900,000
255 DTR004 Parvo B19 Real-time PCR lần                      -                        -              750,000                       900,000
256 DTR005 Treponema Palldium Real-time PCR lần                      -                        -              750,000                       900,000
257 XN234 Sàng lọc sơ sinh 55 bệnh bằng khối phổ - MSMS lần                      -                        -              880,000                    1,056,000
258 XN235 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động [cấy sàng lọc GBS] lần            297,000                      -              400,000                       480,000
259 XN236 Vi khuẩn kháng thuốc hệ thống tự động [cấy sàng lọc GBS] lần            196,000                      -              210,000                       252,000
260 XN238 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR [mẫu gộp - 5 mẫu] lần            133,800            133,800                      -                         179,160
261 XN239 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR [mẫu gộp - 4 mẫu] lần            147,600            147,600                      -                         195,720
262 XN240 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR [mẫu gộp - 2 mẫu] lần            216,400            216,400                      -                         278,280
263 XN241 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR [mẫu gộp - 3 mẫu] lần            170,500            170,500                      -                         223,200
264 XN173 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR [mẫu đơn] lần            488,000            488,000                      -                         530,520
265 XN242 Chi phí xét nghiệm SARS-CoV 2 Realtime PCR [Gửi mẫu] lần            616,200                      -              616,200                                -  
266 XN243 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR [mẫu đơn-BV MêKông gửi mẫu] lần            456,400                      -                        -                                  -  
267 XN244 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR [mẫu gộp-2 mẫu-BV MêKông gửi mẫu] lần            199,200                      -                        -                                  -  
268 XN245 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR [mẫu gộp-3 mẫu-BV MêKông gửi mẫu] lần            151,000                      -                        -                                  -  
269 XN246 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR [mẫu gộp-4 mẫu-BV MêKông gửi mẫu] lần            126,900                      -                        -                                  -  
270 XN247 Định lượng yếu tố kháng Xa [CSYT khác] lần            250,000                      -                        -                                  -  
271 XN249 CPK² [CSYT khác] lần              60,000                      -                        -                                  -  
272 XN250 CPK-MB [CSYT khác] lần              60,000                      -                        -                                  -  
273 XN251 Troponin - I HS [CSYT khác] lần            100,000                      -                        -                                  -  
274 XN252 Pro B.N.P [CSYT khác] lần            400,000                      -                        -                                  -  
275 XN253 Troponin -T [CSYT khác] lần            100,000                      -                        -                                  -  
276 XN254 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR [mẫu gộp - 10 mẫu] lần              90,000              90,000                      -                         124,200
277 DIN005 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu lần              23,100              23,100                      -                           27,720
278 XN255 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR [mẫu gộp-5 mẫu-BV MêKông gửi mẫu] lần            112,500                      -                        -                                  -  
279 XN256 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR [mẫu đơn-Ngoại viện] lần            501,800                      -                        -                                  -  
280 XN257 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR [mẫu gộp-2 mẫu-Ngoại viện] lần            223,300                      -                        -                                  -  
281 XN258 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR [mẫu gộp-3 mẫu-Ngoại viện] lần            175,100                      -                        -                                  -  
282 XN259 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR [mẫu gộp-4 mẫu-Ngoại viện] lần            151,000                      -                        -                                  -  
283 XN260 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR [mẫu gộp-5 mẫu-Ngoại viện] lần            136,600                      -                        -                                  -  
284 XN265 Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn [đã bao gồm sinh phẩm] lần              11,200                      -                        -                                  -  
285 XN272 Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn lần              69,200              69,200                      -                                  -  
286 XN274 Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) lần              26,900              26,900              37,000                         44,400
287 XN276 HIV Ag/Ab miễn dịch tự động lần            130,000            130,000            150,000                       180,000
288 XN277 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường [Sữa thô] lần            238,000                      -                        -                                  -  
289 XN278 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường [Sữa thanh trùng] lần            238,000                      -                        -                                  -  
290 XN279 Định lượng Vancomycin (đỉnh) [Máu] lần            521,000            521,000            600,000                       720,000
291 XN280 Định lượng Vancomycin (đáy) [Máu] lần            521,000            521,000            600,000                       720,000
292 XN282 Xét nghiêm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) [Nhi] lần              40,400              40,400              42,000                         50,400
293 XN283 Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15 - 3) [Máu] lần            165,000                      -              165,000                       198,000
294 XN284 Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật ống nghiệm) [Túi máu/CP máu] lần              23,100              23,100              50,000                         60,000
295 XN285 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) [Túi máu/CP máu] lần              31,100                      -                50,000                         60,000
296 XN292 TREPONEMA PALLIDUM RPR định tính và định lượng [CSYT khác] lần            100,000                      -                        -                                  -  
297 XN293 TREPONEMA PALLIDUM TPHA định tính và định lượng [CSYT khác] lần            100,000                      -                        -                                  -  
298 XN294 Huyết đồ (bằng máy đếm laser) [Nhi] lần              69,300              69,300            100,000                       120,000
299 XN202 Đường huyết đói (75 gram) lần            160,000            160,000            160,000                       192,000
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác